Framtidens byer 2008 - 2014

Alle foto: Jan Alsaker

I denne visuelle tidslinjen presenteres programmet Framtidens byer
 • 2007

  • Ambisiøse klimamål (22. jun. 2007 til 31. des. 2007)

   I klimameldingen som regjeringen la fram i 2007, ble det varslet nye konkrete tiltak for å redusere utslippene av klimagasser. Regjeringen foreslo å gjennomføre betydelige utslippsreduksjoner både i Norge og i utlandet.

   I klimameldingen foreslo Regjeringen en rekke tiltak for å redusere utslippene av klimagasser i Norge, blant annet ble de største byene invitere til et samarbeid for å redusere de lokale klimagassutslippene, spesielt fra veitrafikk, oppvarming og avfallsbehandling.

   Pressemelding: Nye tiltak for å nå Norges ambisiøse klimamål

 • 2008

  • Framtidens byer skapes nå (1. aug. 2008)

   Samarbeidet mellom staten og de 13 største byene ble startet, der målet var å skape framtidens byer – byer med reduserte klimagassutslipp og bedre bymiljø.

   Oslo, Bærum, Drammen, Sarpsborg, Fredrikstad, Porsgrunn, Skien, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø undertegnet en forpliktende intensjonsavtale som satt rammen for samarbeidet.

   Byene kom med en rekke forslag til tiltak og planer for hva de ville gjøre. Staten gav også hver by særskilte tilbakemeldinger som grunnlag for videre prosess og samarbeid.

   Les mer her

  • Byene (15. aug. 2008)

   Alle byene i Framtidens byer utarbeidet handlingsprogram for perioden. Også næringslivet, organisasjoner og innbyggerne ble trukket med.

   Les mer her

 • 2009

  • En mulighet for bedriftene (19. mai 2009)

   Byene står ikke bare overfor store utfordringer på miljøområdet. Det er i de største byene og i deres nærområder den sterke befolkningsveksten i Norge merkes best og vil øke mest framover.

   Bysamfunnets mangfold inneholder store muligheter for innovative bedrifter og løsningsorienterte mennesker.

   Utfordringene klimaendringene medfører, åpner også for nye produkter, løsninger og tjenester. Å ta samfunnsansvar er mer enn store ord. Det er god merkevarebygging når resultatene har konkret betydning – det er godt å vite at det man gjør også er riktig. ¨

   Les om hvordan NHO, Virke og Finans Norge påvirket sine medlemmer til å bidra til Framtidens byer

 • 2010

  • Storsamling 2010 (16. mar. 2010)

   Framtidens Byer samlet 270 deltakere til storsamlingen , og mange av byene stilte for første gang også med politikere.

   Storsamlinger ble avholdt 2 ganger per år, og på møtene deltok hoved- og temakontakter frabyene, fagkoordinatorer, nettverksledere, Kommunenes arbeidsgiver-, interesse- og medlemsorganisasjon (KS), Fylkeskommuner/fylkesmenn i berørte fylker og programledelsen i departementet.

  • Gallup: Vil leve i grønne byer (17. mar. 2010)

   En undersøkelse gjennomført av TNS Gallup for Framtidens byer viste at befolkningen i de 13 største byene i Norge ønsket seg kommuner som jobbet aktivt for at de skal kunne leve mer klimavennlig.

   Fornøyd med resirkulering
   Innbyggerne i Framtidens byer var i 2010 mest fornøyde med kommunens arbeid med tilrettelegging for kildesortering, gjenbruk og retur av spesialavfall. Folk var også positive til arbeidet med å bygge ut fjernvarme. Minst fornøyd var innbyggerne med kommunenes satsing på sykkelveier, og med lokaliseringen av barnehager og andre kommunale tjenester slik at disse kan nås uten bil.

   Vil ha kollektivtransport og grønne lunger
   Beboerne i Framtidens byer ble også spurt om hvilke tiltak de mente kommunen burde prioritere. Aller viktigst synes innbyggerne det var å bygge ut kollektivtransporten, og gi plass til grønne lunger for lek og rekreasjon. Når det gjaldt disse to tiltakene var også innbyggerne relativt misfornøyd med kommunenes innsats den gang.

   Over nitti prosent mente kildesortering og retur av spesialavfall måtte prioriteres. Like mange var for bygging av flere turveier og fortau, og ønsket at kommunen skulle prioritere et levende og attraktivt sentrum.

   Drammen på topp
   Et lite flertall var misfornøyd med sin kommune når de ble spurt hva de alt i alt synes om kommunenes arbeid med å tilrettelegge for at de skal kunne leve mer klimavennlig. De i alderen 30-44 år var minst fornøyde, mens de som var 60 + var mest fornøyde.

   Tilfredsheten varierte mye fra kommune til kommune. Innbyggere i Drammen kommune var mest fornøyde, og hadde en score for helhetlig tilfredshet med kommunens miljøtiltak på hele 4,1 på en skala fra 1 til 6. Stavanger kom på en god andreplass, med en score på 3,6.

   Stolte av byen sin
   64 prosent av de spurte var i 2010 stolte av sin egen by. Undersøkelsen viste også at de innbyggerne som i størst grad opplevde å kunne påvirke kommunens klimagassutslipp, var mest fornøyd med kommunens klimapolitikk og mest stolt av byen sin.

   Les mer

  • Politisk toppmøte 2010: "Byer som lever og leverer" (2. nov. 2010)

   450 mennesker var samlet til den nasjonale konferansen Framtidens byer 2010 i Drammen. Det ble som ønsket en arena for faglig påfyll og inspirasjon. Temaet for konferansen var attraktiv og klimavennlig byutvikling.

   Gamle Union papirfabrikk var fylt til trengsel av deltakere som fikk god anledning til å knytte nye kontakter og utveksle erfaringer. Framtidens byers årlige toppmøte preget første dag.

   For første gang ble toppmøtet avviklet for åpen scene. Formålet var å få fram hvordan det er mulig å øke gjennomføringsevnen for Framtidens byer og hva som skal prege samarbeidet og satsingen framover. Statsrådene var opptatt av at man skal inspirere og motivere gjennom å trekke fram gode eksempler på miljøvennlige tiltak.

   Konferansens andre dag var fullpakket av faglige temaer i fire parallelle sesjoner. Det ble også lagt til rette for samtaleøyer, der deltakerne kunne diskutere aktuelle temaer med fagfolk.