Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Avdelingen har ansvaret for å forvalte og utvikle lover, avtaler, administrative bestemmelser, rammevilkår mv. for statens personal- og arbeidsgiverpolitikk. Avdelingen skal også være pådriver, rådgiver og støttespiller i omstilling og organisasjonsutvikling i forvaltningen, personalspørsmål og lederutvikling.

[Evt. fritekst område her]

Denne fagavdelingen har følgende enheter og arbeidsområder:

Forhandlingsseksjonen

Seksjonsleder: Navn Navnesen

Kontakt
Telefon: 22 22 22 22

Forhandlingsseksjonen ivaretar følgende hovedoppgaver:

  • Har løpende kontakt med hovedsammenslutningene i staten om avtaleverket for det statlige tariffområdet
  • Leder forhandlingene der staten er part
  • Ivaretar ansvaret for å avklare virkeområdet og rekkevidde for inngåtte avtaler
  • Er rådgiver for politisk ledelse

Utviklingsseksjonen

Seksjonenen skal utvikle strategier, rammebetingelser og virkemidler, samt rådgi statlige virksomheter innenfor omstilling, organisasjonsutvikling, ledelse og en inkluderende og stimulerende personalpolitikk.

Juridisk seksjon

Seksjonen skal forvalte, utvikle og drive rådgivning innenfor statens arbeidsrettslige lov- og avtaleverk, inkl. administrative bestemmelser. Enheten har forvaltningsansvaret for tjenestemannsloven og tjenestetvistloven.

Staben

Staben omfatter forværelsesfunksjonen i avdelingen, støtte og koordinering av personaladministrative og økonomiske funksjoner herunder virksomhetsplanlegging, budsjett/regnskap, tilrettelegging av avdelingsledelsens styrings- og beslutningsgrunnlag, koordinering av interne høringer, koordinering av tverrgående saker.